• Zmiana danych firmy

  • następuje w ramach aktywnej umowy leasingowej i nie obejmują zmiany NIP i REGON

  • zmiana danych firmy nie wymaga aneksu, należą do nich: zmiana nazwy firmy, zmiana adresu siedziby, zmiana reprezentacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmiana adresu korespondencyjnego i danych teleadresowych, zmiana osób kontaktowych, zmiana numeru konta bankowego

  • W sprawie zmian danych firmy skontaktuj się przez Portal Klienta lub e-mail: zmianapodmiotowa@nullefl.com.pl
 • Cesja umowy na inny podmiot

  • przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy na inny podmiot możliwe jest w przypadku leasingu operacyjnego nie finansowego, który stanowi dostawę a nie usługę

  • zmiana podmiotowa w obrębie jednej umowy możliwa jest do umów zawartych od 01.01.2013 (podstawa prawna – ustawa z dnia 16.11.2012 (Dz.U.2012.1342)

  • zmiana podmiotu umowy zawartej do 31.12.2012, polega na rozwiązaniu 
dotychczasowej umowy i podpisaniu nowej na nowych warunkach finansowych

  • wykaz wymaganych dokumentów i opis procedury
 • Użyczenie przedmiotu leasingu innej firmie

  • oddanie w użytkowanie innemu podmiotowi  przedmiot leasingu, wymaga zgody EFL S.A.

  • podnajemcą nie może być osoba fizyczna

  • stroną umowy pozostaje nadal dotychczasowy Leasingobiorca, czynsze leasingowe również wystawiane są nadal na Leasingobiorcę, który może refakturować ją na podnajemcę

  • umowa podnajmu zawierana jest na cały czas trwania umowy i może być w każdej chwili rozwiązana

  • w sprawie podnajmu przedmiotu użytkowania skontaktuj się przez Portal Klienta lub e-mail: zmianapodmiotowa@nullefl.com.pl
 • Pszekształcenie firmy

  • aktualizacja danych firmowych na podstawie dokumentów rejestrowych, wymaga podpisania aneksu

  • zmiany, których można dokonać to: zmiany wspólników, zmiany formy prawnej, połączenia spółek czy aportu jednoosobowej działalności do spółki cywilnej, jawnej, komandytowej

  • w sprawie zmian w ramach przekształcenia skontaktuj się przez Portal Klienta lub e-mail: zmianapodmiotowa@nullefl.com.pl
 • Doposażenie przedmiotu umowy

  • każdorazowo zgodę na doposażenie wystawia EFL S.A. jako właściciel użytkowanego przedmiotu

  • faktura za doposażenie musi być wystawiona na EFL S.A., który wystawia refakturę na Leasingobiorcę

  • usługa dotyczy takich czynności jak: dorobienia kluczyków, montażu instalacji gazowej, przeróbki sprzętu jest to modyfikacja przedmiotu umowy leasingowej celem poprawy funkcjonowania lub/i zwiększenia wartości użytkowej sprzętu

  • doposażenie nie ma wpływu na wysokość rat leasingowych

  • w sprawie doposażenia przedmiotu umowy skontaktuj się przez Portal Klienta lub e-mail: dokumentydoumowy@nullefl.com.pl
 • Wymiana gwarancyjna

  • wymiana wadliwego sprzętu za zgodą dostawcy, na podstawie gwarancji producenta

  • wymiana w ramach gwarancji na taki sam sprzęt lub podobny i w tej samej cenie

  • leasingobiorca samodzielnie dochodzi wszelkich praw do rękojmi, również przed Sądem, nie potrzebuje odrębnego pełnomocnictwa od EFL S.A.

  • z chwilą zawarcia przez EFL umowy sprzedaży z Dostawcą, z mocy ustawy przechodzą na Klienta uprawnienia z tytułu wad Sprzętu przysługujące EFL względem Dostawcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez EFL od umowy z Dostawcą

  • w sprawie wymiany gwarancyjnej przedmiotu umowy skontaktuj się przez Portal Klienta  lub e-mail: dokumentydoumowy@nullefl.com.pl
 • Kontynuacja spadkowa

  • kontynuowanie umowy leasingu lub jej zakończenie po śmierci Leasingobiorcy umożliwia przejęcie praw wynikających z umowy leasingu przez Spadkobierców poprzez wykup sprzętu lub kontynuację umowy przez spadkobierców prowadzących działalność gospodarczą

  • w sprawie dalszego procesowania umowy po śmierci Leasingobiorcy skontaktuj się przez Portal Klienta lub e-mail: dokumentydoumowy@nullefl.com.pl
 
Faktura
Faktura

Harmonogram
Harmonogram

Zmiany w umowie
Zmiany w umowie

Zakończenie umowy
Zakończenie umowy

Dokumenty i oświadczenia
Dokumenty i oświadczenia

Tabela opłat i prowizji
Tabela opłat i prowizji