• Tabela opłat i prowizji dla umów leasingowych

  Aktualizacja 15-07-2015
  Lp. Typ opłaty Cena netto [zł]
    Zmiany w umowie  
  1 Zmiana statusu prawnego pożyczkobiorcy (aneks informacyjny) 200
  2 Zmiana harmonogramu spłat pożyczki 250
  3 Wcześniejsza spłata całości lub części kapitału udzielonej pożyczki *) 3% od spłacanego kapitału, jednak nie mniej niż 300 zł.
    a) rozpatrzenie wniosku (gdy nie dojdzie do zakończenia) 100
  4 Wcześniejsze zakończenie umowy z tytułu utraty przedmiotu zabezpieczenia pożyczki 2% od kapitały pożyczki pozostającego do spłaty
  5 Wejście w prawa Pożyczkobiorcy przez osobę trzecią (cesja) 600
  6 Zmiana przedmiotu zabezpieczenia do umowy pożyczki 1000
    Niewywiązywanie się z umowy  
  7 Wznowienie umowy po rozwiązaniu 900
  8 Monity 50
    Czynności administracyjne  
  9 Opinia o Kliencie 50
  10 Upoważnienie do odbioru odszkodowania z zakładu ubezpieczeń 50
  11 Administrowanie polisą obcą ( za każdy rok) 250
  12 Kopia umowy pożyczki/przewłaszczenia/zastawu 50
  13 Wydanie duplikatu dokumentów, faktury/polisy ubezpieczeniowej, przelewu bankowego, etc. 50
  14 Zaświadczenie wystawiane na wniosek klienta/agencji rządowej w związku z dofinansowaniem pożyczki 50
  15 Przygotowanie zestawienia dla Klienta, zgodnie ze zleceniem 100 nie więcej niż 500
  16 Czynności związane z doprowadzeniem do ustanowienia sądowego zastawu rejestrowego na przedmiocie zabezpieczenia pożyczki 500
  17 Wypożyczenie Karty Pojazdu (jednorazowo na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy) na wniosek Pożyczkobiorcy w trakcie trwania Umowy pożyczki 50 zł za każdorazowe wypożyczenie Karty Pojazdu
  18 Pozostałe nie wymienione w tabeli 50

  Tabela opłat i prowizji dla umów leasingowych – PDF

   

  OWUL – Ogólne Warunki Umowy Leasingu
  DR – Dowód rejestracyjny

  * Do stawek wskazanych w tabeli zostanie doliczony podatek VAT wg aktualnej stawki.

  ** Opłata naliczana jest do każdej umowy leasingu, do której nastąpiło wydanie przedmiotu leasingu, w zakresie usługa Portal Klienta EFL, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w danym miesiącu kalendarzowym usługa Portal Klienta EFL jest świadczona do czwartej i każdej kolejnej umowy leasingu, opłaty do tych umów nie pobiera się. Opłaty oraz zasady ich pobierania stosuje się do umów leasingu, do których aktywacja usługi Portal Klienta EFL nastąpiła po dniu 7.03.2013.

  Do umów leasingu, do których usługa Portal Klienta EFL została aktywowana przed dniem 7.03.2013, znajdują zastosowanie zapisy odpowiedniej umowy leasingu.

 • Tabela opłat i prowizji dla umów pożyczkowych

  Aktualizacja 22.07.2015
  Lp. Typ opłaty Cena netto* [zł]
    Zmiany w umowie  
  1 Zmiana statusu prawnego pożyczkobiorcy (aneks informacyjny) 200
  2 Zmiana harmonogramu spłat pożyczki 250
  3 Wcześniejsza spłata całości lub części kapitału udzielonej pożyczki *) 3% od spłacanego kapitału, jednak nie mniej niż 300 zł.
    a) rozpatrzenie wniosku (gdy nie dojdzie do zakończenia) 100
  4 Wcześniejsze zakończenie umowy z tytułu utraty przedmiotu zabezpieczenia pożyczki 2% od kapitały pożyczki pozostającego do spłaty
  5 Wejście w prawa Pożyczkobiorcy przez osobę trzecią (cesja) 600
  6 Zmiana przedmiotu zabezpieczenia do umowy pożyczki 1000
    Niewywiązywanie się z umowy  
  7 Wznowienie umowy po rozwiązaniu 900
  8 Monity 50
    Czynności administracyjne  
  9 Opinia o Kliencie 50
  10 Upoważnienie do odbioru odszkodowania z zakładu ubezpieczeń 50
  11 Administrowanie polisą obcą ( za każdy rok) 250
  12 Kopia umowy pożyczki/przewłaszczenia/zastawu 50
  13 Wydanie duplikatu dokumentów, faktury/polisy ubezpieczeniowej, przelewu bankowego, etc. 50
  14 Zaświadczenie wystawiane na wniosek klienta/agencji rządowej w związku z dofinansowaniem pożyczki 50
  15 Przygotowanie zestawienia dla Klienta, zgodnie ze zleceniem 100 nie więcej niż 500
  16 Czynności związane z doprowadzeniem do ustanowienia sądowego zastawu rejestrowego na przedmiocie zabezpieczenia pożyczki 500
  17 Wypożyczenie Karty Pojazdu (jednorazowo na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy) na wniosek Pożyczkobiorcy w trakcie trwania Umowy pożyczki 50 zł za każdorazowe wypożyczenie Karty Pojazdu
  18 Pozostałe nie wymienione w tabeli 50

  Tabela opłat i prowizji dla umów pożyczkowych – PDF

   

  *) Opłata za wcześniejszą spłatę nie dotyczy wpływu środków z dotacji unijnych, w części odpowiadającej kosztom kwalifikowanym finansowanego przedmiotu.

   

 
Faktura
Faktura

Harmonogram
Harmonogram

Zmiany w umowie
Zmiany w umowie

Zakończenie umowy
Zakończenie umowy

Dokumenty i oświadczenia
Dokumenty i oświadczenia

Tabela opłat i prowizji
Tabela opłat i prowizji